EXHIBIT

INTERESTED?

Don’t hesitate to get in contact with us:

Simon Wisniewski

Simon Wisniewski

simon.wisniewski@itstechbook.com

+46 728 723 485